WWW.AGRO.CO.IL

הדומיין בבעלות י.ד.פרידמן בע"מ

הדומיין מיועד להקמת רשת מקצועית לאספקת מוצרים חקלאיים ואספקה לחקלאות


הבהרות משפטיות וכלליות לרעיון הכנסת שותף אסטרטגי מענף הבניה לי.ד.פרידמן בע"מ להרחבת הפלטפורמה המוכרת והרווחית של י.ד.פרידמן בע"מ אצל חברות הבניה המובילות בישראל

הדומיינים המוזכרים רשומים כחוק אצל רשם האינטרנט על-שם י.ד.פרידמן בע"מ ו/או משפחתו.

הזכויות לרעיונות שמורות לי.ד.פרידמן בע"מ ו/או דוד פרידמן - ולא נועדו לפגוע באף פטנט או מיזם או עסקים דמים במידה וקיימים.

על חלק גדול מהדומיינים קיימים אתרי אינטרנט שמשרתים שנים רבות את י.ד.פרידמן בע"מ על שאר הדומיינים לא נבדקה הרלוונטיות להקמת אתרים לרבות צורך ברישיונות, כוח אדם מקצועי, היתכנות כלכלית וכדומה

הואיל ומצגת זו נערכת לפני גיבוש סופי של הרעיון וייתכנו שינויים בנתונים המוצגים במצגת זו, אין להסתמך על מצגת זו ואין לראות במצגת משום מצג או התחייבות כלשהם לא לשלמות או לדיוק המידע הכלול בה.

המסמך נערך ב-07.2022 והחברה אינה מתחייבת בעידכון או שינוי תחזיות/הערכות שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת.

לאורך השנים נרכשו שמות מתחם מתאימים בפריסה רחבה בהתאם למטרות הרעיון ובמטרה שתקדם את חזון המעורבות באספקת מקסימום חומרים באופן מקוון בקלות בזכות הדומיינים הקליטים והמתאימים ביותר בענף הבניה ובעוד תחומים הכי פופולאריים בארץ למסחר מקוון באינטרנט כמו תיירות, כרטיסים למופעים, סרטים, טיסות, מכירת מוצרי חשמל לבית ועוד.


יתרונות הרעיון:

כל אתר נותן הרגשה לגולש שהגיע לחטיבה עצמאית ומקצועית בתוך קונצרן כי יש דומיין בעל שם מתאים לחיפושיו ברשת, ולכניסה חוזרת, ישירה ומהירה אליו.

רוב הפעילות בכל תחומי ענף הבניה ייעשו מאותו back office כאשר הפעלת כל אתר אינטרנט או תחום מענף הבניה בנפרד תאפשר גם הקמת שותפויות או זכיינויות למטרות ייצור, שיווק או שירות. (הזכיין יהיה רשום אף ורק במוצרים הספציפיים באתר הרלוונטי)


מעבר להמשך המסמך


WWW.SHOPINDEX.CO.IL

אינדקס ארצי לאתרי מסחר מקוון בענף הבניה

WWW.IN-TERNET.CO.IL

פרטים על י.ד.פרידמן בע"מ


דף זה מיועד אך ורק כטיוטה ומצגת למו"מ


WWW.EBUILD.CO.IL